Regulamin


Sklep w wersji testowej - nie wszystkie jego funkcjonalności zostały już uruchomione. Za niedogodności przepraszamy. Wszelkie błędy w działaniu sklepu oraz sugestie można zgłaszać kontaktując się elektronicznie na adres: biuro@drukniemy.pl

Zapraszamy na zakupy

1. Postanowienia ogólne

1.1. Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Drukarnią a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.drukniemy.pl.
1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem http://drukniemy.pl zwanego dalej Portalem lub Drukarnią.
1.3. Właścicielem i administratorem strony www.drukniemy.pl jest firma Offsetdruk i MEDIA. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Frysztackiej, NIP: PL 548-23-22-235, REGON: 070031167. Sąd Rejonowy Bielsko-Biała VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000005567 Bielsko-Biała. Wysokość kapitału zakładowego: 2.000.000 zł
1.4. Informacje o produktach podane na stronie internetowej http://drukniemy.pl czyli Drukarni Offsetdruk i Media, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

2.1. Korzystanie z usług sklepu internetowego oznacza, akceptację niniejszego regulaminu oraz ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2. W celu korzystania z usług sklepu należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co jest jednoznaczne z utworzeniem Konta Klienta.

2.3. Aby dokonać zakupów należy posiadać status zarejestrowanego Klienta tj. posiadać konto założone w serwisie internetowym: http://drukniemy.pl

2.4. Administrator sklepu ma prawo do zawieszenia konta Użytkownika w przypadku nie stosowania się do regulaminu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Klient:

2.4.1. podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

2.4.2. dopuścił się za pośrednictwem portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

2.4.3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Drukarni.

2.5. Drukarnia Offsetdruk i Media -właściciel portalu http://drukniemy.pl zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zarejestrowanych zleceń, przez czas wymagany przez przepisy rachunkowo - podatkowe.

2.6. Zmiany w informacji dotyczącej konta mogą zostać zaktualizowane jedynie poprzez wysłanie prośby w formie pisemnej na adres biuro@drukniemy.pl

3. Zasady przyjmowania zleceń

3.1. Składać zlecenia i dokonywać zakupy w drukarni internetowej może składać tylko użytkownik posiadający KONTO KLIENTA

3.2. Złożenie zamówienia może nastąpić:

3.2.1. poprzez kliknięcie opcji „zamów” w przypadku gotowych produktów

3.2.2. poprzez uruchomienie kalkultora online, otrzymanego drogą mailową lub w panelu Użytkownika.

3.3. Aby zamówienie zostało przyjęte, musi spełniać poniższe warunki:

3.3.1. zlecenie zawiera wszystkie dane niezbędne do jego realizacji

3.3.2. pliki skojarzone z zamówieniem spełniają wymogi technologiczne określone na stronie http://drukniemy.pl

3.3.3. zweryfikowana i odnotowana została płatność, wedle zasad określonych w regulaminie.

4. Umowa sprzedaży produktów sklepu oraz warunki płatności

4.1. Umowa sprzedaży określa rodzaj materiałów oraz usług poligraficznych, określonych przez Klienta podczas wyboru produktu ze sklepu http://drukniemy.pl

4.2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży należy wejść na stronę www.drukniemy.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu oraz określić wszelkie parametry i złożyć Zamówienie w oparciu instrukcje na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
Następnie Klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę Sklepu, gdzie może wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

4.4. Na podany podczas zakładania Konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

4.4.1. przedmiot Zamówienia oraz jego indywidualny numer,

4.4.2. łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

4.4.3. wybraną metodę płatności i sposób dostawy,

4.4.4. adres dostawy zakupionego towaru także termin realizacji zamówienia.

4.5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu poprawnie zakończonego procesu zamówienia (warunki określone w pkt. 4.3, o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku zamówień indywidualnych, nie będących stałą ofertą Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest bezpośrednio z Klientem drogą telefoniczną i e-mailową.

4.6. Dla opcji "Druk na papierze Klienta" przed złożeniem zamówienia, niezbędny jest kontakt z drukarnią, celem ustalenia możliwości technologicznych druku. W przypadku złożenia zamówienia, bez wcześniejszego kontaktu, drukarnia zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

4.7. Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 13:00 spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 są przekazywane do realizacji następnego dnia.
Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

4.8. Zamówienia, które nie spełniają wymogów określonych niniejszym regulaminem, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.

4.8. Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.

4.10. Produkty wykonane w opcji „za pobraniem” (tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera), które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika, nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni (ul. Frysztacka 48 Cieszyn) przez okres 14 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń (w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.

4.11. Jeżeli w powyższym terminie towar nie zostanie odebrany przez Użytkownika, wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych przez Drukarnię Offsetdruk i Media w związku z Usługą) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być odebrany przez Użytkownika.

4.12. po upływie 30 dni od dnia, w którym Towar powinien powinien być odebrany przez Użytkownika, Drukarnia Offstedruk i Media zaznacza, iż może zlikwidować towar.

 

5. Płatności:

5.1. Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

5.1.1. na zasadach przedpłaty online korzystając z serwisu www.homepay.pl

5.1.2. przelewem na konto Drukarni Offsetdruk i Media na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. W tym przypadku zlecenie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania kwoty na koncie Drukarni (przeważnie do 48 godzin). Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: biuro@drukniemy.pl

5.2. Przedpłata realizowana jest zgodnie z wystawioną fakturą proforma. Zlecenie trafia do realizacji w momencie odnotowania zaliczki na koncie Drukarni (przeważnie do 48 godzin) . Czas ten może być skrócony: W tym celu Klient może przesłać skan przelewu na adres e-mailowy: biuro@drukniemy.pl

5.3. Bez ograniczenia kwotowego - w przypadku wyboru formy płatności gotówkowej przy odbiorze Towaru w siedzibie Drukarni.

5.4. Konto Bankowe Drukarni:

ING BANK ŚLĄSKI SA 95 1050 1083 1000 0090 3045 3253

5.5. Status Klienta Partnerskiego realizacja płatności jest ustalana na zasadzie indywidualnej z dodatkowym rabatem cenowym. Rabaty na usługi widoczne są w panelu użytkownika po zalogowaniu się. Oryginały faktur są wysyłane razem z zamówionym towarem oraz ich kopia drogą elektroniczną.

6. Warunki reklamacji.

6.1. Zarejestrowany Klient ma prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

6.1.1. niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub, uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej.

6.2 Podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. Drukarnia może dokonać sprawdzenie tekstów za dodatkową odpłatą.

6.3. Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów (przestrzeń barwna RGB) a technologią druku (przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji.

6.4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.

6.5. W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Drukarnia Offsetdruk i Media sp. z.o.o ul. Frysztacka 48, 43-400 Cieszyn.
Do przesyłki należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

6.6. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.

6.7. Termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, a termin rozpatrzenia to 14 dni. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie i nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

6.8. W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Drukarni, a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrani kosztów od Drukarni.

6.9. Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

6.10. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

6.11. Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

6.12. Drukarnia w standardowym procesie zamówienia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Usługa taka jest dostępna na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji.

6.13. Za nieprawidłowo wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia itp., uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 150 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni.

6.14. Za nieprawidłowa warstwę lakierową lakieru offsetowego, dyspersyjnego lub UV uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp.

6.15. Z uwagi na specyfikację techniczną maszyn produkcyjnych oraz procesy druku dopuszczalne są następujące odchylenia:

6.15.1. przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
6.15.2. przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
6.15.3. przy perforacji odchylenie  – do 1 mm,
6.15.4 przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
6.15.5 różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające +/- 5% ilości zamówionej.
6.16. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

6.17. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji przez serwis Drukarni – www.drukniemy.pl

7.Odpowiedzialność Drukarni

7.1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

7.1.1. działania lub zaniechania serwisu www.homepay.pl

7.1.2. treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów określonych przez Drukarnię,

7.1.3 opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika, w szczególności z powodu braku poprawnie przeprowadzonego procesu złożenia zamówienia.

7.2. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

8. Uwagi końcowe

8.1. Składając zamówienie w Drukarni korzystając ze sklepu internetowego www.drukniemy.pl - Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

8.2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

8.3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za podanie fałszywych danych osobowych.

8.4. Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

8.5. Wszystkie zawarte na stronie internetowej informacje objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.